Turizmusfejlesztési hozzájárulás – új kötelezettség 2018. január 1-jétől

Az információs anyag szerint az új fizetési kötelezettséget a 2016. évi LXVI. törvény (Eak tv.) X. fejezete állapítja meg.

A turizmusfejlesztési hozzájárulás tárgya

A fizetési kötelezettség tárgya az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 3. számú melléklet II. részének 3. pontja szerinti szolgáltatás (a továbbiakban: hozzájárulás-köteles szolgáltatás) ellenérték fejében történő nyújtása [Eak tv. 261. § (1)].

Az Áfa tv. 3. számú melléklet II. részének 3. pontja alapján 2018. január 1-jétől 5%-os adómérték alá tartozik az étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom.

A kedvezményes adómérték alá tartozó szolgáltatások körének meghatározásához a Nemzeti Adó-és Vámhivatal honlapján elérhető alábbi tájékoztatók nyújtanak további segítséget (amelyek ugyan e szolgáltatáskörben a 27%-ról 18%-ra történő áfakulcs-csökkentés kapcsán születtek, de tartalmában a 18%-ról 5%-ra történő áfakulcs-csökkentés vonatkozásában is ugyanúgy irányadóak): 1.2.3.

A turizmusfejlesztési hozzájárulás tárgya az étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom abban az esetben is, ha az adóalany az általa igénybevett, az Áfa tv. 3. számú melléklet II. rész 3. pontja szerinti szolgáltatásnyújtást saját nevében nyújtja tovább a megrendelőjének. Ebben az esetben ugyanakkor alapvető feltétel, hogy a szolgáltatást eredetileg nyújtó adóalanynál (amelynél szintén hozzájárulás-köteles a szolgáltatás-nyújtás) teljesüljenek a kedvezményes áfamérték alkalmazhatóságának feltételei, valamint, hogy a szolgáltatást közvetítő adóalany ezt a szolgáltatást önálló szolgáltatásként nyújtsa tovább.

A turizmusfejlesztési hozzájárulás alanya

A hozzájárulás fizetésére kötelezettnek minősül minden olyan személy vagy szervezet, amely saját nevében hozzájárulás-köteles szolgáltatást nyújt [Eak tv. 261. § (2)].

A turizmusfejlesztési hozzájárulás alapja, mértéke

A hozzájárulás alapja az említett hozzájárulás-köteles szolgáltatásnyújtás áfa nélküli ellenértéke [Eak tv. 261. § (3)].

Az Áfa tv. 70. § (1) bekezdésének a) pontja alapján szolgáltatás nyújtása esetében az adó alapjába beletartoznak az adók, vámok, illetékek, járulékok, hozzájárulások, lefölözések és más, kötelező jellegű befizetések, kivéve magát az e törvényben szabályozott adót.

A két rendelkezés összevetéséből adódóan a turizmusfejlesztési hozzájárulás összegét az áfaalapba nem kell beszámítani. Abban az esetben, ha a hozzájárulás-köteles szolgáltatást nyújtó adóalany a hozzájárulás fizetési kötelezettségére tekintettel a szolgáltatás ellenértékét a hozzájárulás összegével növelten állapítja meg, a hozzájárulás mint az Áfa tv. 65. §-a szerinti ellenérték része lesz az áfa alapja.

A felszolgálási díj mértékének megállapításáról, valamint a felszolgálási díj alkalmazásának és felhasználásának szabályairól szóló 71/2005. (IX. 27.) GKM rendelet szerinti felszolgálási díj az általános forgalmi adóbeli megítélés szempontjából a hozzájárulás-köteles szolgáltatás ellenértékének része, így az a turizmusfejlesztési hozzájárulás alapjába tartozik.

Nem része az általános forgalmi adó alapjának, így a turizmusfejlesztési hozzájárulás alapjába sem kell beszámítani ugyanakkor a vendég által önként adott borravalót.

A hozzájárulás mértéke, a hozzájárulás alapjára vetítve 4% [Eak tv. 261. § (4)].

A turizmusfejlesztési hozzájárulás megállapítása, bevallása, megfizetése

A hozzájárulás fizetésére kötelezett a hozzájárulást az e célra rendszeresített elektronikus nyomtatványon, az állami adó- és vámhatósághoz önadózással teljesíti, a hozzájárulást a bevallás benyújtására előírt határnapig kell megfizetnie [Eak tv. 261. § (5) és (7)].

Az áfabevallás benyújtására kötelezett adózónak a hozzájárulást az áfabevallás-benyújtásra előírt határnapig (havi bevallásra kötelezett esetén a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig, negyedéves bevallásra kötelezett esetén a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig, éves bevallásra kötelezett esetén a tárgyévet követő év február 25. napjáig) kell bevallania és megfizetnie.

Azon időszakról, amelyről a hozzájárulás fizetésére kötelezett áfabevallás benyújtására nem köteles (áfában alanyi mentességben részesül, vagy egyébként az eva alanya) a hozzájárulás-köteles szolgáltatás után az Áfa tv. szerinti teljesítési időpontot követő év február 25. napjáig kell a bevallási és fizetési kötelezettségét teljesíteni [Eak tv. 261. § (6)].

A hozzájárulást azon hozzájárulás-köteles szolgáltatásnyújtás után kell az önadózás szabályai szerint megállapítani és bevallani, amelyről kiállított
a) számlán, számviteli bizonylaton vagy ezek hiányában bármely más, a hozzájárulás-köteles szolgáltatásról kiállított okiraton feltüntetett teljesítési időpont vagy, ha a teljesítési időpontot nem tüntették fel, akkor a
b) számla, számviteli bizonylat vagy a hozzájárulás-köteles szolgáltatásról kiállított más okirat kiállításának időpontja
a hozzájárulás fizetésére kötelezettre irányadó bevallási időszakra esik [Eak tv. 261. § (5)].

A hozzájárulásról a bevallás a 18TFEJLH nyomtatványon nyújtható be az állami adó- és vámhatóság részére. A nyomtatvány kitöltő-ellenőrző programja és a hozzá tartozó kitöltési útmutató a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapjáról (http://www.nav.gov.hu/Letöltések/Nyomtatványkitöltő programok/18TFEJLH) lesz letölthető.

A pénzforgalmat a turizmusfejlesztési hozzájárulás vonatkozásában a következő számlaszámon kell bonyolítani:

HU13100320000107912200000000
NAV Turizmusfejlesztési hozzájárulás bevételi számla (Adónem kód 310) – írja a nav.gov.hu.

Categories: Egyéb